DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Standardy jakości powietrza


Informacje ogólne

 
 
Wartości dopuszczalne, docelowe, cele krótkoterminowe dla ozonu, poziomy alarmowe, informowania oraz pułap stężenia ekspozycji dla niektórych substancji w powietrzu normuje
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r., poz. 1031) Zobacz
 
Poziom dopuszczalny - poziom substancji w powietrzu ustalony na  odstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany.
 
Poziom docelowy -  poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie.
 
Cel długoterminowy - poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie — z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków — w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.
 
Poziom alarmowy - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia całej ludności, wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń i w przypadku którego państwa członkowskie podejmują natychmiastowe działania.
 
Poziom informowania - poziom substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń szczególnie wrażliwych grup ludności i w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa i właściwa informacja.
 
Pułap stężenia ekspozycji - poziom określony na podstawie wskaźnika średniego narażenia w celu ograniczenia szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego, który ma zostać osiągnięty przez dany okres.


Poziomy dopuszczalne

 
 
Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów.
 
Lp. 
Nazwa
substancji
(numer CAS)
a)
Okres uśredniania wyników pomiarów
Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu w µg/m3
Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowymb)
Margines tolerancji
Termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych
 
[µg/m3]
 
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
benzen
(71-43-2)
rok kalendarzowy
5c)
-
-
-
-
-
-
2010
2
dwutlenek azotu
(10102-44-0)
jedna godzina
200c)
18 razy
-
-
-
-
-
2010
rok kalendarzowy
40c)
-
-
-
-
-
-
2010
3
tlenki azotud)
(10102-44-0, 10102-43-9)
rok kalendarzowy
30e)
-
-
-
-
-
-
2003
4
dwutlenek siarki
(7446-09-5)
jedna godzina
350c)
24 razy
-
-
-
-
-
2005
24 godziny
125c)
3 razy
-
-
-
-
-
2005
rok
kalendarzowy
i pora zimowa
(okres od 1 X
do 31 III)
20e)
-
-
-
-
-
-
2003
5
ołówf) 
(7439-92-1)
 
rok kalendarzowy
0,5c)
-
-
-
-
-
-
2005
6
pył zawieszony
PM2,5g)
rok kalendarzowy
25c),j)
-
4
3
2
1
1
2015
20c),k)
-
-
-
-
-
-
2020
7
pył zawieszony PM10h)
24 godziny
50c)
35 razy
-
-
-
-
-
2005
rok kalendarzowy
40c)
-
-
-
-
-
-
2005
8
tlenek węgla
(630-08-0)
osiem godzini)
10000c),i)
-
-
-
-
-
-
2005
 
Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.
f) Suma metalu i jego związków w pyle zwieszonym PM10.
g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi z równorzędne.
i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).
k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II).


Poziomy docelowePoziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów.
 
Lp.
Nazwa substancji
(numer CAS)a)
Okres uśredniania wyników pomiarów
Poziom docelowy substancji w powietrzu
Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym
Termin osiągnięcia poziomu docelowego substancji w powietrzu
1
1
2
3
4
5
1
arsenb)
(7440-38-2)
rok kalendarzowy
c) ng/m3
-
2013
2
benzo(a)piren b)
(50-32-8)
rok kalendarzowy
c) ng/m3
-
2013
3
kadm b)
(7440-43-9)
rok kalendarzowy
c) ng/m3
-
2013
4
nikiel b)
(7440-02-0)
rok kalendarzowy
20 c) ng/m3
-
2013
5
ozon
(10028-15-6)
osiem godzin e)
120 c) e) µg/m3
25 dni f)
2010
okres wegetacyjny
(1V – 31VII)
18000d),g),h) µg/m3*h
-
2010
6
pył zawieszony
PM2,5 i)
rok kalendarzowy
25 c) µg/m3
-
2010
 
Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) Całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(a)pirenu całkowitą zawartość benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
c) Poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi
d) Poziom docelowy ze względu na ochronę roślin.
e) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby
jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
 f) Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat; w przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku.
g) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów.
h) Wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat; w przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat.
  i) Stężenie pyłu o średni y aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.


Cele długoterminowe

 
 
Poziomy celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne ozonu oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów
 
Nazwa substancji (numer CAS)a)
Okres uśredniania wyników pomiarów
Poziom celów długoterminowych substancji w powietrzu
Termin osiągnięcia poziomu celów długoterminowych substancji w powietrzu
1
2
3
4
ozon
(10028-15-6)
osiem godzin b)
120 b) c) µg/m3
2020
okres wegetacyjny
(1V – 31VII)
6000d),e) µg/m3*h
2020
 
Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) Maksymalna średnia ośmiogodzinna w ciągu roku kalendarzowego spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby; każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowo - europejskiego CET.
c) Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia ludzi.
d) Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin
e) Wyrażony jako AOT 40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim  jednogodzinnym wyrażonym w µg/m3 a wartością 80 µg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3; w przypadku gdy w serii pomiarowej występują braki, obliczaną wartość AOT 40 należy pomnożyć przez iloraz liczby możliwych terminów pomiarowych do liczby wykonanych w tym okresie pomiarów.


Poziomy alarmowe, informowania oraz pułap stężenia ekspozycji


 
Poziomy alarmowe dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów
 
 Lp.
Nazwa substancji (numer CAS)a)
Okres uśredniania wyników pomiarów
Poziom alarmowy dla niektórych substancji w powietrzu µg/m3
1
2
3
4
1
dwutlenek azotu
(10102-44-0)
jedna godzina
400b)
2
dwutlenek siarki
(7446-09-5)
jedna godzina
500b)
3
ozon
(10028-15-6)
jedna godzina
240b)
4
pył zawieszony PM10e)
24 godziny
150
 
Objaśnienia:
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number
b) Wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych reprezentujących jakość powietrza na obszarze o powierzchni co najmniej 100 km2 albo na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy.
c) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej

 
Poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów
 
Lp.
Nazwa substancji (numer CAS)a)
Okres uśredniania wyników pomiarów
Poziom informowania dla niektórych substancji w powietrzu µg/m3
1
2
3
4
1
ozon
(10028-15-6)
jedna godzina
180b)
2
pył zawieszony PM10c)
24 godziny
100d)
 
Objaśnienia
a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number.
b) Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu.
c) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone urządzeniami do pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej.
d) Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
 
 
Pułap stężenia ekspozycji, okres, dla którego uśrednia się wyniki pomiarów oraz termin osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji
 
Nazwa substancji
Okres uśredniania wyników pomiarów
Pułap stężenia ekspozycji w µg/m3
Termin osiągnięcia pułapu stężenia ekspozycji
1
2
3
4
pył zawieszony PM2,5a)
trzy lata kalendarzowe
20
2015
 
Objaśnienia:
a) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.