DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Osieczów

A
M
Nazwa stacji Osieczów Krótka nazwa stacji DOL021
Krajowy kod stacji DsOsieczow21 Międzynarodowy kod stacji PL0505A
Strefa strefa dolnośląska Klasyfikacja stacji tła
Adres Osieczów, 59-724 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona roślin

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
HG - Rtęć gazowa NO2 - Dwutlenek azotu NO - Tlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAA_PM10 - benzo(a)antracen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BBF_PM10 - benzo(b)fluoranten w PM10
BJF_PM10 - benzo(j)fluoranten w PM10 BKF_PM10 - benzo(k)fluoranten w PM10 CA2_PM25 - wapń w PM2.5 CD_PM10 - kadm w PM10
CL_PM25 - chlorki w PM2.5 DBAHA_PM10 - dibenzo(a,h)antracen w PM10 EC_PM25 - węgiel elementarny (EC) w PM2.5 IP_PM10 - indeno(1,2,3-cd)piren w PM10
K_PM25 - potas w PM2.5 MG2_PM25 - magnez w PM2.5 NA_PM25 - sód w PM2.5 NH4_PM25 - amon w PM2.5
NI_PM10 - nikiel w PM10 NO3_PM25 - azotany w PM2.5 OC_PM25 - węgiel organiczny (OC) w PM2.5 PB_PM10 - ołów w PM10
PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 SO42_PM25 - siarczany w PM2.5
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 15.431788
Szerokość geograficzna N 51.317630
Typ obszaru pozamiejski - regionalny
Wysokość m n.p.m. 179 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji