DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Czarny Las

A
M
Nazwa stacji Czarny Las Krótka nazwa stacji DOL077
Krajowy kod stacji DsCzLasMob Międzynarodowy kod stacji
Strefa Klasyfikacja stacji tła
Adres Czarny Las, 55-140 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel
Cel pomiarowy
Data zamknięcia 19.12.2013

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
CO - Tlenek węgla NO - Tlenek azotu NO2 - Dwutlenek azotu NOX - Tlenki azotu
O3 - Ozon SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAA_PM10 - benzo(a)antracen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BBF_PM10 - benzo(b)fluoranten w PM10
BJF_PM10 - benzo(j)fluoranten w PM10 BKF_PM10 - benzo(k)fluoranten w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 DBAHA_PM10 - dibenzo(a,h)antracen w PM10
IP_PM10 - indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 16,9369444444444
Szerokość geograficzna N 51,5416666666667
Typ obszaru
Wysokość m n.p.m. Rodzaj parametrów zanieczyszczenia