DOLNOŚLĄSKIE

System monitoringu jakości powietrza

Wrocław - Korzeniowskiego

A
M
Nazwa stacji Wrocław - Korzeniowskiego Krótka nazwa stacji DOL012
Krajowy kod stacji DsWrocWybCon Międzynarodowy kod stacji PL0194A
Strefa Aglomeracja Wrocławska Klasyfikacja stacji tła
Adres Wrocław, 50-226, Wybrzeże J.Conrada-Korzeniowskiego 18 Metoda pomiaru automatyczny, manualny
Właściciel Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław, 51-117, Paprotna 14
71 372 13 06
wios@wroclaw.pios.gov.pl
Cel pomiarowy ochrona zdrowia ludzi

Parametry mierzone na stacji

Pomiary mierzone metodą automatyczną
BZN - Benzen PM10 - Pył zawieszony PM10 PM2.5 - Pył zawieszony PM2.5 CO - Tlenek węgla
NO2 - Dwutlenek azotu NO - Tlenek azotu NOX - Tlenki azotu O3 - Ozon
SO2 - Dwutlenek siarki
Pomiary mierzone metodą manualną
AS_PM10 - arsen w PM10 BAA_PM10 - benzo(a)antracen w PM10 BAP_PM10 - benzo(a)piren w PM10 BBF_PM10 - benzo(b)fluoranten w PM10
BJF_PM10 - benzo(j)fluoranten w PM10 BKF_PM10 - benzo(k)fluoranten w PM10 CD_PM10 - kadm w PM10 DBAHA_PM10 - dibenzo(a,h)antracen w PM10
IP_PM10 - indeno(1,2,3-cd)piren w PM10 NI_PM10 - nikiel w PM10 PB_PM10 - ołów w PM10 PM10 - Pył zawieszony PM10
Lokalne warunki dyspersji wolnostojące budynki lub zwarta zabudowa jednostronna Reprezentatywność obszarowa
Długość geograficzna E 17.029250
Szerokość geograficzna N 51.129378
Typ obszaru miejski
Wysokość m n.p.m. 114 Rodzaj parametrów wszystko

Otoczenie stacji